مواد مصرفی فارگو  Fargo چیست ؟

مواد مصرفی فارگو Fargo  به موادی گفته می شود که بعد از انجام هر چاپ مقداری از آن مصرف شده (مانند ریبون و فیلم )یا بعد از طی دوره مشخصی از استفاده کارت پرینتر باید از آن ها استفاده کرد (مانند پک های تمیزکننده). که این مواد پس از استفاده و اتمام آنها باید اقدام به تهیه دوباره آنها کنیم و به همین علت آنها را مواد مصرفی می نامیم

مواد مصرفی فارگو شامل چه مواردی می شود ؟

 پرینترهای چاپ مستقیم:

این چاپگر ها مانند پرینتر C50 شامل ریبون و پک های تمیز کننده پرینتر می باشند که از ریبون به مرور زمان  بعد از هر چاپ مصرف شده و از تمیز کننده ها باید طی دورهای مصرف می شود

پرینتر های چاپ غیر مستقیم:

این چاپگر ها مانند پرینتر HDP5000 دارای مواد مصرفی شامل : کارت ، ریبون ، فیلم و پک های تمیز کننده چاپگر فارگو می باشند

انواع ریبون چاپگر فارگو :

ریبون های چاپگر C50 شامل:

 YMCKO و K (مشکی)

ریبون های چاپگر فارگو 5000 شامل :

YMCK، YMCKK، YMC ،YMCKF و K (مشکی)